Workshop - European Green Deal: Water and Wastewater in a Circular Economy

Europejski Zielony Ład: Woda i Ścieki w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym – Warsztaty

Sektor wodno-ściekowy ze względu na szerokie możliwości pozyskiwania surowców, energii oraz wody cechuje się kluczowym znaczeniem podczas wdrażania strategii związanych m. in. z dążeniem do zamykania obiegu zasobów i neutralności klimatycznej.

Aby odblokować potencjał sektora wodno-ściekowego w realizacji założeń modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz Europejskiego Zielonego Ładu koniecznym jest zintegrowanie działań najważniejszych interesariuszy zgodnie z elementami składowymi modelu GOZ dla sektora wodno-ściekowego tj. reduce (minimalizacja), remove (usuwanie/oczyszczanie), reuse (ponowne użycie), recycle (recykling), recover (odzysk) oraz rethink (przemyśl) odnoszące się do konieczności przemyślenia (udoskonalenia) wszystkich elementów modelu.

W związku z powyższym organizowane warsztaty pt. Europejski Zielony Ład: Woda i Ścieki w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym zostaną poświęcone omówieniu możliwych działań mających na celu wykorzystanie w pełni potencjału sektora wodno-ściekowego i przyspieszenie jego transformacji zgodnie z modelem GOZ ale również i w kontekście wyzwań wynikających z wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu.

W tym celu zaplanowano udział przedstawicieli najistotniejszych interesariuszy reprezentujących sektor administracji publicznej (centralnej i samorządowej), uczelni oraz instytucji badawczych, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Warsztaty zostały podzielone na dwie części: pierwsza dedykowana ujęciu gospodarki wodno-ściekowej w strategiach krajowych i międzynarodowych oraz część druga dedykowana omówieniu dobrych praktyk GOZ w sektorze wodno-ściekowym. Ponadto, program warsztatów przewiduje pracę w mniejszych grupach tematycznych nad rozwiązaniem kluczowych problemów stojących na przeszkodzie efektywnej transformacji sektora wodno-ściekowego m. in. w kierunku zwiększenia poziomu cyrkularności oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej.